Waktu solat KL & yang sewaktunya:
Rabu , 24 September 2014