Waktu solat KL & yang sewaktunya:
Khamis , 18 September 2014,