Waktu solat KL & yang sewaktunya:
Sabtu , 22 November 2014,