Waktu solat KL & yang sewaktunya:
Rabu , 03 September 2014,